IGAZGATÓI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2022. május 10.

 
 

A Magyar Pünkösdi Egyház pályázatot hirdet a
Müller György Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolaigazgató (intézményvezető) beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A munkavégzés helye: Müller György Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1165 Budapest, Újszász u. 47/A

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett az intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

Munkabér:
A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

▪ a pályázó a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő szakképzettséggel,
▪ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel,
▪ legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
▪ felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
▪ a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények, továbbá ne álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok hitelesített másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
• a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
• az intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022.08.15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozma Adrienn nyújt, a 70/378-4070 telefonszámon, illetve kozma.adrienn@punkosdi.hu.e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot kérjük elektronikus formában titkarsag@punkosdi.hu e-mail címre megküldeni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

• Magyar Pünkösdi Egyház honlapja
• intézmény honlapja

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

Budapest, 2022. május 9.

2020