2023 mpe logo

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít."
(Filippi 4:13)

Adatkezelési tájékoztató »

PREAMBULUM

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Magyar Pünkösdi Egyház által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan. Az Adatvédelmi Tájékoztató közzétételétől hatályos, annak módosítására az Adatkezelő egyoldalúan jogosult (az utolsó módosítás dátumát feltüntetve).

Kérjük az alábbi Adatvédelmi Tájékoztató figyelmesen olvassa el! Kérdés, illetve probléma esetén előzetesen vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával az abban foglalt valamennyi rendelkezést elfogadja.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. § A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

(1) A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Magyar Pünkösdi Egyház által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan.

(2) A Magyar Pünkösdi Egyház (a továbbiakban: Adatkezelő) a punkosdi.hu weboldal működtetése során a „MPE Hírlevél” nevű hírlevélre regisztrálók személyes adatait kezeli.

2. § AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

(1) Az Adatkezelő elnevezése: Magyar Pünkösdi Egyház

(2) Az Adatkezelő székhelye és levelezési címe: 1143 Budapest, Gizella út 37. (3) Az Adatkezelő telefonszáma és e-mail címe: +36-1-251-6987, info@punkosdi.hu

(4) Az Adatkezelő törvényes képviselője: Földesi Tamás elnök

(5) Az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőjének neve: Dr. Deák József Sámuel Ügyvédi Iroda

(6) Az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőjének székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 1/D. A lph. 4. em. 56.

(7) Az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőjének telefonszáma és e-mail címe: +36-1-793-0330, deak.jozsef@djsugyvediiroda.hu; adatvedelem@punkosdi.hu

3. § A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

(1) A hírlevél küldéséhez kapcsolódóan az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: név, e-mail cím.

4. § AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

(1) Az adatkezelésre az érintett természetes személy (a továbbiakban: Érintett) önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

(2) Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

(3) A hozzájárulást az Érintett a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

(4) Az adatkezelés célja a hírlevélnek az Érintett által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja.

(5) Adatkezelő a megadott személyes adatokat a (4) bekezdéseben leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

(6) Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó természetes személy felel. Az Érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az Érintett vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. § AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

(1) Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről a 8. §-ban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

(2) Az Érintett a korábbi beleegyezését időkorlát nélkül, bármikor visszavonhatja. A beleegyezés visszavonása kiterjed az Érintett együtt kezelt valamennyi adatára, azonban ez a folyamatban lévő teljesítést nem érinti.

(3) Az adatok törlésre kerülnek:

– a honlap megszűnésével,

– az adatkezelés jogalapjának vagy céljának megszűnésével,

– leiratkozást követően.

6. § AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

7. § ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

(1) Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a (4) bekezdés szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

(2) Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.

(3) Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(4) Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: E-mail cím: adatvedelem@punkosdi.hu

(5) Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelőhöz fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

(6) Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az adatvedelem@punkosdi.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

(7) Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

(8) Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

(9) Az Érintett panaszával az Adatkezelő Adatvédelmi tisztségviselőjéhez fordulhat az Adatvédelmi tisztségviselő 2. §-ban megadott elérhetőségein keresztül.

(10) Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36 (1) 391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Web: https://naih.hu/online-ugyinditas) fordulhat.

(11) Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, jogainak gyakorlásáért bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodás helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldal.

(11) Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. § LEIRATKOZÁS

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

9. § EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet írásban tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

(2) Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden

olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

(3) Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

(4) A webhely böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama). Ezen adatokat az Üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez ‘cookie’-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a ‘cookie’-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. ‘Cookie’-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. A ‘cookie’ egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol.

Kelt Budapesten, 2024. évi április hó 2. napján.

Földesi Tamás sk.
a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke

2020