Főtitkár választással, beszámolók elfogadásával, szakbizottsági tagok választásával zajlott le az Országos Közgyűlés

2024. május 29.

 
 

Május 25-én tartotta meg egyházunk legfőbb döntéshozó fóruma, az Országos Közgyűlés idei, rendes ülését.

Az ülés délelőttjén az elnökségi beszámolók, a pénzügyi beszámoló, a költségvetés, az Ellenőrző Bizottság beszámolója került ismertetésre. Ezt követően került sor az új főtitkár megválasztására. A délután lelkipásztor avatással és egy kitüntetés átadásával kezdődött, majd újabb beszámolók, valamint szabályzatok módosítása került ismertetésre, egyes szakbizottságok tagjainak megválasztása mellett.

Az ülés kezdetén Paul Gracza, a Pünkösdi Teológiai Főiskola rektora, bátorította a küldötteket az 1Kir 8,56 alapján:
„Áldott az Úr, aki nyugalmat adott népének, Izráelnek egészen úgy, ahogyan megígérte. Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket Mózes, az ő szolgája által megígért.”

Elmondta, hogy Salamon itt ötszáz éves ígéretekről beszélt, amelyeket még Mózes kapott. A nép azonban még ennyi idő után is emlékezett Isten ígéretére, és az be is teljesült. Egy szó sem veszett el azokból… Arra bátorította a küldötteket, hogy akár az egyházban, akár a helyi gyülekezetben, akár a személyes életükben várják Isten ígéreteinek beteljesedését, mert abból egy szó sem fog elveszni.

Beszámolók
Földesi Tamás elnöki beszámolójában elmondta, hogy a tavaly márciusban megválasztott Elnökség és az új kerületvezetőkből összeállt Egyháztanács a megtisztulás és a megújulás jelszavát tűzte zászlajára a hitéletben, a szabályozásban és az intézményrendszer működtetésében egyaránt.

Megemlítette, hogy örömmel tölti el, hogy a statisztikai adatlapok alapján a földrajzi kerületekben tartozó gyülekezetek tagjainak száma átlépte az 5000 főt, ami tavalyhoz képest 11,2 %-os növekedést jelent. Ebben benne vannak az újonnan csatlakozott gyülekezetek is, de vannak növekedő közösségek is.

Beszélt az azóta eltelt időszakban megújult dolgokról, így pl. az egyház logójáról, a Bibliaolvasó naptárról, a fiataloknak indított Ifipünkösd és NextGenOnFire alkalmakról, az újragondolt Országos Konferenciákról, a súlyponti gyülekezetek látogatásáról, a Pünkösdi100 munkacsoport munkájáról az egyház jubileumával kapcsolatosan, az Ideje Elhinned Konferenciáról és az intézményi változásokról.

Beszélt arról, hogy az új egyházvezetés tavalyi megválasztásakor arra is ígéretet tett, hogy újradefiniálja az egyház és a hozzá tartozó szociális, jóléti, egészségügyi és oktatási intézmények viszonyát, megújítja az intézményrendszer irányítását, kialakítja a biztonságos és szabályszerű működését garantáló struktúrát, kontrollt gyakorol az intézmények felett, és zéró toleranciát vezet be a szabálytalanságokkal szemben.

Beszélt Gary Wilkerson imádságáról, melyben az Ideje Elhinned konferencián azért imádkozott, hogy egyházunk hatszorosára növekedjen az elkövetkező három évben. Megemlítette azt a képet is, amely az év elején Kecelen egy ima közben jelent meg előtte, melyben a gyülekezeteink előtt állnak az emberek, mert már nem férnek el a falak között. Ha Jézus kerül a középpontba, akkor vonzóvá fognak válni a gyülekezeteink, az egyházunk.

„Ha átengedjük Jézus Krisztusnak és a Szent Szellemnek a terepet, akkor Ő erősen fog dolgozni. Fontos, hogy törekedjünk arra, hogy ezt a Jézust láthatóvá tegyük.”

Németi Zsolt hitéletért felelős alelnök beszámolójában egyik legfőbb feladatának a gyülekezetekkel való kapcsolattartást tartotta. Az elmúlt egy évben számos gyülekezetben járt, kisebb és nagyobb létszámúakban egyaránt, hogy elősegítse a közösséget, és megismerje problémáikat. Kétszer szerveztek a súlyponti gyülekezetek vezetőinek találkozót. Idős, nyugdíjas lelkipásztorokkal is találkozott, hogy megismerje körülményeiket és meghallgassa tanácsaikat.

Hangsúlyt fektetett az aktív lelkipásztorok mentorálására, a kiégés megelőzésére, az elmúlt évben többeket segített ilyen kérdésekben. Az egyházon belül a lelkipásztori szolgálat ellátását stabilnak nevezte, a keletkezett hiányokat pótolni tudták. Az utánpótlásban számít a PTF-en lelkészként végzőkre is.

Fontos feladatának tartja, hogy a hazánkban dolgozó akkreditált misszionáriusok (legtöbben az Egyesült Államokból és Finnországból) szolgálata egyre jobban érzékelhető legyen a kis és közepes gyülekezetekben is.

Óvári Róbert intézményi hitéletért felelős alelnök beszámolójában kiemelte az új vezetés egyik fontos feladatát, hogy minél jobban megjelenítse a hitéletet az egyház által fenntartott intézményekben. Ezért azt szeretnék, hogy minél több hívő szakember dolgozzon az intézményeinkben.

Tavaly sikerült bővíteni a hitoktatási és iskolalelkészi szolgálatot, olyan iskolában is, ahol eddig egyáltalán nem volt. A gyermekvédelmi rendszerben rendszeressé váltak a vezetői, munkatársi rendezvényeken az igei bátorítások, imádságok. A szociális területen igyekeznek felvenni a kapcsolatot az intézményekhez közeli gyülekezetekkel, és bekapcsolni szolgálókat az intézményi vérkeringésbe.

Szavazások
A Közgyűlés elfogadta a tavalyi pénzügyi beszámolót és elfogadta az idei hitéleti költségvetést is, a Gazdasági Bizottság beszámolóját, valamint az Ellenőrzési Bizottság beszámolóját és ellenőrzési tervét.

A közgyűlés új főtitkárt választott – Aczél Pétert a küldöttek 99,08 százalékban támogatták szavazatukkal. Aczél Péter a Kecskeméti Gyülekezet tagja, eddig a Gazdasági Bizottság elnökeként szolgálta az egyházat, és március óta megbízottként már ellátta a főtitkári feladatokat.

A Gazdasági Bizottság megüresedett elnöki posztjára Jánvári Krisztiánt, az Agapé Pünkösdi Gyülekezet tagját, eddigi elnöki főtanácsadót választották meg. Újraválasztották a Választási Bizottság tagjait és elnökét is.

A Közgyűlés jóváhagyta az SZMSZ-ben és a Választási és Kinevezési Szabályzatban kezdeményezett kisebb, technikai jellegű pontosításokat.

Lelkipásztor-avatás, kitüntetés
A Közgyűlés délutánján öt lelkipásztort is felavattak. Paul Graczát, Magyar Zoltánt, Krizsán Ervint, Patkás Tamást és Ilie Krisztiánt szeretteik körében avatták fel, és az Egyháztanács tagjai áldották meg szolgálatukat.

A Közgyűlésen Földesi Tamás az egyház nevében megköszönte Nyeste Ferencnek, az Országos Imahálózatban végzett 30 éves szolgálatát, melynek elismeréséül díjat is adott át.

2020